Thiamine-responsive megaloblastic anaemia syndrome

Thiamine-responsive megaloblastic Anemia is characterized by a triad of megaloblastic anemia, non-type I Diabetes mellitus, and sensorineural deafness.

Also Known As

  • Thiamine-responsive megaloblastic anaemia with diabetes mellitus and sensorineural deafness
  • Roger syndrome
  • TRMA - [Thiamine-responsive megaloblastic anaemia]
  • Disclaimer   About Us.

    1330 0.64664816856384